Polityka Prywatności RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).
W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane
będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1pkt. a, b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych
punktów):
w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej,
przechowywane będą przez okres 6 lat od daty zakończenia jej realizacji,
w celu przedstawienia oferty handlowej i wówczas będą przechowywane do czasu
wyrażenia sprzeciwu marketingowego,
w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży towarów i usług oraz abyśmy mogli tworzyć
statystyki, zestawienia i analizy na potrzeby własne; w tym zakresie dane osobowe będą
przechowywane przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na
danych osobowych w procesie windykacji.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwi realizację zamówienia lub prowadzenie działań marketingowych.
W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby
świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe,
prawne lub informatyczne.
Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:
dostępu treści swoich danych
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
przenoszenia danych
wniesienia sprzeciwu
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Żądania w tym zakresie mogą zostać złożone:
1.) pisemnie na adres: Colormix Marek i Renata Relich Spółka Jawna. 67-100 Nowa Sól ul. Kaczkowskiego
2.) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
colormix.ks@wp.pl
Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych
Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:
Colormix Marek i Renata Relich Spółka Jawna z siedzibą w Nowej Soli; ul Kaczkowskiego 2
67-100 Nowa Sól, zarejestrowana w KRS pod nr 0000063402, NIP: 9250007114; REGON: 006105243